خانه  |  خدمات آماری  |  مشاوران آماری  |  ساعت‌های مشاوره درخواست خدمات اصول اخلاقی خبرنامه  |   وبلاگ  | ارتباط با ما همکاری
                         
    خدمات آماری                
 

خدماتی که آماران می‌‌تواند فراهم آورد، به دو گروه عمده زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • مشاوره: عبارت است از ارائه خدمات حضوری مشاور به متقاضی در جهت رفع مشکلات آماری وی مانند انتخاب یک روش تحلیل آماری مناسب، طراحی نحوه جمع‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری و تفسیر نتایج؛

 • همکاری: شامل اجرا یا نظارت بر پروژه‌های آماری یا مشارکت در یک تیم پژوهشی.

 

خدمات آماران شامل فعالیت‌های زیر است اما لزوما محدود به این موارد نیست:

 • طراحی آماری شامل طرح آزمایش‌ها، طرح نمونه‌گیری و محاسبه اندازه نمونه؛

 • مشاوره در شیوه جمع‌آوری داده‌ها با کمترین خطا؛

 • ارائه مشاوره و انجام تحلیل آماری داده‌ها شامل آمار توصیفی، آزمون فرض و مدل‌سازی با استفاده از Design Expert, R, Spss, Splus, Amos, Lisrel, Minitab, Statistica؛

 • مشاوره در تفسیر نتایج تحلیل آماری داده‌ها؛

 • راهنمایی در نگارش بخش آماری پایان‌نامه‌ها، گزارشات، مقالات و قراردادها.

 

آماران با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در زمینه‌های زیر به متقاضیان خدمات آماری ارائه می‌کند:

 • نمونه‌گیری شامل طراحی و برآورد حجم نمونه؛

 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامه؛

 • روش‌های آماری شامل آمارتوصیفی، بررسی برابری میانگین‌ها و همبستگی متغیرها؛

 • روش‌های ناپارامتری؛

 • طرح آزمایش‌ها (مانند طرح‌های بلوکی، فاکتوریل، RSM و تاگوچی)؛

 • مدل‌های خطی (مانند رگرسیون)؛

 • مدل‌های خطی تعمیم‌یافته (مانند رگرسیون لجستیک و مدل‌های لگ خطی)؛

 • معادلات ساختاری، تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) و تحلیل مسیر؛

 • خوشه‌بندی و رده‌‌بندی؛

 • آنالیز تشخیصی؛

 • تحلیل رضایتمندی مانند رضایت مشتری و رضایت کارکنان (رضایت شغلی)؛

 • تحقیقات بازار، تحلیل هم پیوند(Conjoint Analysis

 • سری‌های زمانی؛

 • داده‌های پنلی (پنل دیتا)؛

 • آنالیز داده‌‌های طولی؛

 • مشاوره و اجرای کنترل کیفیت، انجام، استقرار و مدیریت جامع کیفیت، تضمین کیفیت، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های مدیریتی؛

 • داده‌کاوی، کاوش وب، کاوش متن و تحلیل‌های مشابه؛

 • طراحی و اجرای بانک‌های اطلاعاتی؛

 • طراحی و اجرای نظام‌های آماری؛

 • ارائه خدمات مشاوره مدیریت؛

 • اهمیت مولفه‌‌ها در قابلیت اعتماد سیستم‌ها؛

 • اقتصادسنجی.

 
     
                         
تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی              تلفن: 09381057023              request@amaran.ir